ឈីលី

More: សាន់ត្យាហ្គោ , Punta Arenas , សានផេឌូដឺអាតាកាម៉ា , កោះរ៉ូប៊ិនសុនគិសស៊ូ , Valparaiso , Patagonia , Viña del Mar , Puerto Varas , Iquique , ឈីលី -Chiico , Puente Alto , កាបាសី (ឈីលី) , La Serena , Temuco , Coquimbo , Puerto Montt