អ៊ីស្រាអែល

More: យេរូសាឡិម , Tel-Aviv , Eilat , Netanya , ហៃហ្វា , Afula , Holon , Tiberias , អាសដូឌ , ណាសារ៉ែត , Safed , អាស្កាឡូន , Kiryat Bialik , Kiryat Shmona , Acre , Rishon Lezion