សាធារណរដ្ឋឆេក

More: ប្រាក , Brno , Pilsen , រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ , Olomouc , Český Krumlov , Znojmo , Boskovice , Turnov , Trutnov , Pardubice , Karlova Studena , Benesov , អ័ររ៉ាវ៉ា , Mlada Boleslav , Mikulov