កូរ៉េខាងត្បូង

More: ទីក្រុងសេអ៊ូល , ហ្គីយ៉ុង , ប៊ូសាន , កោះជេជូ , ឌេហ្សូន , អ៊ិនឈុន , Yeosu , ដេគូ , Suwon , សុខចូ , Quachon , ក្វាងជូ , អ៊ុលសាន , Wonju , យ៉ុជូ