អាហ្សង់ទីន

More: Buenos Aires , អែលកាឡាហ្វាត , សានខាលដឺដឺបារីឡូច , ទីក្រុង Rio Gallegos , ម៉ាដូដា , Puerto Iguazu , Córdoba , Rosario , San Miguel de Tucuman , ឡាប្លាតា , សានវ៉ាលវ៉ាឌឺដដឺ Jujuy , Formosa , Ushuaia , សានម៉ាទីនដឺឡាសអេនស៍ , Posadas , Obera