បេលី

More: ទីក្រុងបេលី , Corozal , ដើរពណ៌ទឹកក្រូច , San Ignacio , Belmopan